اطلاعات مشتریان

دیپلمات

دیپلمات

ما در گروه دیپلمات ساختمان هایی بنا می کنیم که نه تنها از استحکام و زیبایی برخوردارند و همه موازین معماری و شهرسازی در آن رعایت شده بلکه با وفاداری به باورمان که ایجاد سرمایه های ملی است بنا شده اند.

p u o r G b o o k r a D
p u o r G b o o k r a D