اطلاعات مشتریان

بیمارستان رازی تربت حیدریه

بیمارستان رازی تربت حیدریه

بیمارستــان تامین اجتمـاعی رازی تربت حیدریــه بازمینی به مساحت ٧٢ هزار متـرمربع و زیر بنــای ١٤ هزار متر مربع در بهمن ماه ســال ١٣٧٤فعالیت خود را آغاز نمود . و پوشش دهنده بیش از هفتصد هزار بیمه شده تامین اجتماعی میباشد.

p u o r G b o o k r a D
p u o r G b o o k r a D