اطلاعات مشتریان

زندیگان

زندیگان

فعالیت این شرکت در هر دو زمینه‌ی معماری و مرمت است.در حوزه‌ی معماری، بیش‌ترین فعالیت این مشاور در بخش معماری مسکونی بوده‌است؛ هرچند که در حوزه‌های معماری اداری، صنعتی، فرهنگی و مذهبی نیز طرح‌هایی را به انجام رسانیده‌است. در زمینه‌ مرمت بناهای تاریخی، در دهه‌های هفتاد و هشتاد، در حوزه‌های طراحی و اجرا به‌صورت توأمان فعالیت داشته‌است. اما در سال‌های اخیر بیش‌تر، پروژه‌های مطالعات و طرح مرمت و احیاء را در دستور کار قرار داده‌است.

p u o r G b o o k r a D
p u o r G b o o k r a D