اطلاعات مشتریان

بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

مركز درماني تخصصي ابن سينا ، رسالت اصلي خود را در درمان و آموزش بيماران با بهره گيري از تكنولوژي و دانش روز دنيا و به كار گيري پزشكان و پرسنل متخصص مي داند. شايستگي ممتاز خود را در كسب رضايت خانواده ابن سينا شامل بيماران، پزشكان، سهامداران،‌ همكاران و سازمانهاي طرف قرارداد، فارغ از نژاد، رنگ،‌ موقعيت اقتصادي و اجتماعي مي شناسد. لذا كسب سود و خوش نامي خود را از طريق ارائه خدمات بهنگام، با كيفيت، براساس ارزشهاي اخلاقي و اصول حاكميت باليني و ايمني بيمار تضمين مي نمايد.

p u o r G b o o k r a D
p u o r G b o o k r a D