دیپلمات ساسان (چوب تراس)

دیپلمات ساسان (چوب تراس)

دیپلمات ساسان (چوب تراس)

دیپلمات ساسان (چوب تراس)

دیپلمات ساسان (چوب تراس)

دیپلمات ساسان (چوب تراس)

دیپلمات ساسان (چوب تراس)

پروژه ی دیپلمات ساسان


در این پروژه از چوب تراس Merbau از برند Vetedy استفاده شده است.

p u o r G b o o k r a D
p u o r G b o o k r a D