خدمات

تضمین کیفیت

مشاوره رایگان

بازدید حضوری

همکاری با برترین برندها

مزایاى سیستم تکنیکلیک

– نصب سریع 

– نصب پنهان 

– کاهش خطا در نصب 

– جایگزینى الوار به طور مجزا 

– مواد کامپوزیتى بسیار مقاوم 

– امکان تهویه و جریان هوا بین شاخه‌ها

مزایای سیستم سافتلاین

– نصب پنهان 

– نصب سریع

– امکان نصب عمودى 

– جایگزینى الوار به طور مجزا 

– کاهش خطا در نصب 

– مواد کامپوزیتى با مقاومت بسیار بالا 

– انعطاف در برابر انقباض و انبساط